Інформація для клієнтів

ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» провадить діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи серії АЕ № 263248 виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03.09.2013 року, строк дії з 12.10.2013 року необмежений.

Відповідно до законодавства, депозитарна установа може виконувати такі функції:

- депозитарний облік цінних паперів - узагальнений облік цінних паперів та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах клієнтів;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.

Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:

адміністративні операції;

облікові операції;

інформаційні операції.

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах та інші операції, наслідком яких є зміни в системі депозитарного обліку, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу.

Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або клієнтів за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог цього Положення та умов договорів, укладених депонентами з депозитарними установами.

До інформаційних операцій депозитарних установ належать операції з підготовки та видачі:

- виписок або довідок з рахунку в цінних паперах;

- інформаційних довідок;

- інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);

- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);

- депозитарною установою акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

- депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;

- емітенту депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;

- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

При здійсненні депозитарної діяльності депозитарні установи можуть надавати також такі послуги:

- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

- заcвідчення депозитарними установами довіреностей від фізичних осіб - депонентів цих депозитарних установ на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

Порядок та умови надання вищезазначених послуг закріплений в Положенні про провадження депозитарної діяльності, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013 року, та у внутрішньому положенні депозитарної установи, розміщеному на сайті компанії в розділі Документи

 

Вартість послуг, які надаються депозитарною установою